ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5409101327 ณัฐพล พรหมวรรณ
2 5409302009 พิมพ์วลัญช์ คุ้มประคอง
3 5509101429 รัฐสิทธิ์ เวชสุวรรณมณี
4 5509101438 วรางคณา รัตยาว
5 5609101004 กฤติยา ถาวรสิน
6 5609302005 Sangthong Sifongxay
7 5709101031 นิดา แซ่หลี
8 5709101085 Xiong Yu Qiong
9 5709101086 Li Shu Hua
10 5709101087 Mo Pei Ru
11 5709101089 Wei Yan Qun
12 5709101091 Liang Xiao Wen
13 5709101092 Zhu Ming
14 5709101093 Luo Rong Yan
15 5709101094 Yu Yi Zhen
16 5709101098 Hu Zhong Kun
17 5709101100 Wen Qin