จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจแยกตามสถานภาพการทำงานปัจจุบัน(ภาพรวม)
จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมด
จำนวนผู้กรอก
จำนวนผู้ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
ร้อยละ(ผู้กรอก)
4,146
3,974
172
95.85

Chart.
สถานภาพการทำงาน
จำนวน(คน)
1. ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา 2,454
2. ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ 51
3. ไม่มีงานทำ 961
4. กำลังศึกษาต่อ 124
5. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 201
6. มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 124
7. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษาและเลื่อนระดับ 59
รวม 3,974