จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกจำนวนผู้ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจร้อยละ(ผู้กรอก)
4,206 3,772 434 89.68
Chart.
สถานภาพการทำงานจำนวน(คน)
1. ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา 2,072
2. ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ 52
3. ไม่มีงานทำ 988
4. กำลังศึกษาต่อ 105
5. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 335
6. มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 160
7. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษาและเลื่อนระดับ 60
รวมทั้งหมด 3,772