คำอธิบาย

สถานภาพที่ 1 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 2 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 3 ไม่มีงานทำ
สถานภาพที่ 4 กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 5 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 6 มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 7 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษาและเลื่อนระดับ
คณะ
ทำงานแล้ว
ไม่มีงานทำ
กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 1
สถานภาพที่ 2
สถานภาพที่ 3
สถานภาพที่ 4
สถานภาพที่ 5
สถานภาพที่ 6
สถานภาพที่ 7
ผลิตกรรมการเกษตร 452 183 30 383 9 183 30 33 19 8
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 132 40 7 116 4 40 7 5 5 2
วิทยาศาสตร์ 241 52 23 210 3 52 23 20 4 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 250 133 7 194 6 133 7 21 20 9
บริหารธุรกิจ 580 147 6 480 15 147 6 52 25 8
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 94 26 2 83 1 26 2 3 4 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 322 146 13 294 5 146 13 15 4 4
พัฒนาการท่องเที่ยว 148 53 4 115 1 53 4 12 13 7
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 67 25 7 59 1 25 7 2 3 2
เศรษฐศาสตร์ 234 64 6 209 2 64 6 11 8 4
ศิลปศาสตร์ 67 20 1 52 2 20 1 4 6 3
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 62 15 14 48 1 15 14 5 8 0
สารสนเทศและการสื่อสาร 25 4 1 18 1 4 1 2 3 1
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 79 21 2 71 0 21 2 4 1 3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 145 28 2 130 0 28 2 12 2 1
รวม
2,8989571252,4625195712520112559