คำอธิบาย

สถานภาพที่ 1 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 2 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 3 ไม่มีงานทำ
สถานภาพที่ 4 กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 5 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 6 มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 7 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษาและเลื่อนระดับ
คณะ
ทำงานแล้ว
ไม่มีงานทำ
กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 1
สถานภาพที่ 2
สถานภาพที่ 3
สถานภาพที่ 4
สถานภาพที่ 5
สถานภาพที่ 6
สถานภาพที่ 7
ผลิตกรรมการเกษตร 386 195 18 285 6 195 18 51 24 20
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 96 32 5 77 1 32 5 10 8 0
วิทยาศาสตร์ 263 37 27 217 5 37 27 28 12 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 145 73 3 106 0 73 3 20 14 5
บริหารธุรกิจ 632 182 5 476 12 182 5 97 34 13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 63 65 2 41 1 65 2 10 9 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 300 150 8 250 9 150 8 30 8 3
พัฒนาการท่องเที่ยว 127 67 4 89 6 67 4 17 12 3
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 100 31 5 85 1 31 5 8 6 0
เศรษฐศาสตร์ 188 67 6 150 4 67 6 16 14 4
ศิลปศาสตร์ 95 28 0 80 1 28 0 6 7 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 68 25 13 48 2 25 13 11 5 2
สารสนเทศและการสื่อสาร 47 6 0 39 1 6 0 7 0 0
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 70 15 5 50 1 15 5 14 3 2
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 108 24 4 83 3 24 4 14 4 4
รวม
2,6889971052,0765399710533916060