จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา ตรี โท เอก
ระดับ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาตรี 3,943 95.10
ปริญญาโท 170 4.10
ปริญญาเอก 33 0.80
รวม
4,146
100.00
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 26/09/2017