ระดับการศึกษาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ
ปริญญาตรี 3,943 95.10
ปริญญาโท 170 4.10
ปริญญาเอก 33 0.80
รวมทั้งหมด
4,146
100.00
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 18/06/2018