ระดับการศึกษาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ
ปริญญาตรี 3,987 94.79
ปริญญาโท 197 4.68
ปริญญาเอก 22 0.52
รวมทั้งหมด
4,206
100.00
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 14/12/2018