โครงการ " Tropical Agriculture and Organic Farming in Northern Thailand"
วันที่ข่าว 13/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/09/2560
เปิดอ่าน: 569 ครั้ง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nihon University ในโครงการ" Tropical Agriculture and Organic Farming in Northern Thailand " โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวมีอาจารย์และนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง